Zásady zpracování osobních údajů 


Správce osobních údajů a subjekt údajů
Správcem osobních údajů je společnost provozující tento web, tj.: Dantez Agency s.r.o., Chlebovická 732/16, Praha. 199 00, IČ: 28602641, DIČ: CZ28602641.

Subjektem údajů je fyzická osoba, 
která správci poskytla svoje osobní údaje na základě kupní smlouvy či jiné smlouvy uzavřené se 
správcem nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů v rámci přihlášení k odběru 
novinek (newsletterů) zasílaných správcem. Subjektem údajů může být též fyzická osoba, jejíž osobní 
údaje správce získal z jiných zákonných zdrojů.


Rozsah zpracování osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou mu poskytnuty subjekty údajů, nebo v 
jakém rozsahu je správce získá z jiných zákonných zdrojů. Jedná se o: jméno, příjmení, datum 
narození, bydliště, místo podnikání, identifikační číslo, číslo platební karty, daňové identifikační číslo, 
e-mail, telefon, podpis.


Účel zpracování osobních údajů, souhlas obecný
Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi 
subjektem údajů a správcem a to formou elektronických komunikačních prostředků na dálku, nebo 
písemnou formou, plnění právních povinností a za účelem přímého marketingu (tj. nabízení produktů 
a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých 
službách informační společnosti. Obchodní sdělení správce zasílá pouze v případě, že se subjekt údajů 
přihlásil k odběru novinek (newsletterů) a vyslovil druhý souhlas se zpracováním osobních údajů pro 
marketingové účely.


Účel zpracování osobních údajů, souhlas pro marketingové účely
Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi 
subjektem údajů a správcem a to formou elektronických komunikačních prostředků na dálku, nebo 
písemnou formou, plnění právních povinností a za účelem přímého marketing, nabídek, informací o 
hotelu a jeho aktivitách. Subjekt údajů má možnost se jednoduchým způsobem a zdarma z odběru 
novinek (newsletterů) odhlásit.


Posouzení nezbytnosti zpracování
Správce dbá na ochranu soukromí subjektů údajů, a proto zpracovává pouze osobní údaje, které jsou 
nezbytně nutné pro stanovené účely zpracování.


Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem zpracování prováděného za účelem přímého marketingu je souhlas subjektů údajů 
se zpracováním osobních údajů (přihlášení k odběru newsletterů) nebo oprávněný zájem správce 
(získání elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby správce dle zák. č. 
480/2004 Sb.). V ostatních případech je právním základem zpracování splnění smlouvy, ochrana 
oprávněných zájmů správce (ochrana majetku, uplatnění práv ze smlouvy v soudním řízení apod.) a 
splnění právní povinnosti.


Doba zpracovávání osobních údajů
V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění smlouvy správce zpracovává osobní 
údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, a to s ohledem na délku 
promlčecí lhůty u náhrady škody či újmy. V případě zpracování za účelem splnění právní povinnosti 
správce zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy. V případě osobních údajů 
zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů správce zpracovává osobní údaje po dobu 10 let, 
nebude-li souhlas se zpracováním osobních údajů do té doby odvolán. Tím není dotčena povinnost 
správce zpracovávat osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s 
nimi.


Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Jestliže subjekt údajů udělil správci souhlas se zpracováním osobních údajů, může svůj dobrovolně 
udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu není 
dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 
Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě 
jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, 
právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).


Přístup k osobním údajům
K osobním údajům subjektů údajů má přístup správce a případně též třetí osoby - příjemci, kteří 
poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a 
které zajišťuje náležitou ochranu práv subjektů údajů