Všeobecné obchodní podmínky
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy
uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Dekantér umístěného na webovém rozhraní 
www.dekanter.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi:
Dantez Agency s.r.o., Chlebovická 732/16, Praha, 199 00
IČ: 28602641, DIČ: CZ28602641
telefonní číslo: +420 736 255 125
kontaktní e-mail: info@dekanter.cz
jako prodávajícím
a vámi jako kupujícím.
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Shrnutí obsahu obchodních podmínek
Kupní smlouvou se zavazujeme dodat vám zboží uvedené v objednávce a vy se 
zavazujete toto zboží převzít a zaplatit nám kupní cenu. Pro uzavření smlouvy je 
potřeba, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí z naší strany (podle 
článku 2). Informace o cenách se nacházejí v článku 3. Možné způsoby platby a dodání 
naleznete v článku 4. a 5. Informace o možnosti odstoupení od smlouvy po převzetí 
zboží jsou v článku 6. Reklamace se řídí naším Reklamačním řádem.
Prodej zboží prodávaného na webovém rozhraní, které je alkoholickým nápojem, se řídí 
zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve 
znění pozdějších předpisů. Takovýto druh zboží nesmí být prodáván osobám mladším 18 
let, pokud stát vašeho bydliště nevyžaduje věkovou hranici vyšší.
1.2. Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?
O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste 
fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo 
rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou 
smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a 
těchto obchodních podmínek.
1.3. Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?
V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:
− těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;
− Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;
− podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání 
smlouvy;
− objednávkou a jejím přijetím z naší strany,
a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým 
právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:
− zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“); 
− zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze 
pokud jste spotřebitelem).
Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní 
poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým 
právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru 
ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra 
ochrany. 
1.4. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?
Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se 
s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.
1.5. Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?
V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné 
nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se 
mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení. 
Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí 
vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat 
obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.
2. KUPNÍ SMLOUVA
2.1. Jak uzavíráme kupní smlouvu?
Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními 
podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Upozorňujeme, že
prezentace zboží na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš 
návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.
2.2. Jak podat objednávku?
Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním 
formuláře) nebo jiným způsobem, který dle informací na webovém rozhraní umožňujeme.
Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři.
Kupní smlouvu týkající se alkoholických nápojů s vámi uzavřeme, pokud jste v době 
podání objednávky starší 18 let; při podání objednávky stvrzujete, že jste starší 18 let.
Před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře vám bude 
sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (nejsme plátci DPH). V rámci 
rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.
Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené 
v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně 
informujte telefonicky či e-mailem.
2.3. Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?
Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali, můžete zrušit či změnit telefonicky nebo 
e-mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny 
objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka 
zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 6), máme nárok 
na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.
2.4. Jak zjistíte, že jsme přijali objednávku a kdy je uzavřena smlouva?
O obdržení objednávky vás budeme informovat. Informace o obdržení objednávky je 
zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany.
Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme vás 
kontaktovat za účelem jejího ověření. Při nákupu alkoholických nápojů vás můžeme 
požádat o prokázání dosažení věku 18 let. Neověřenou objednávku včetně objednávky, 
u níž nebylo prokázáno dosažení věku 18 let, můžeme odmítnout. Na takovou 
objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.
Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší 
strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí 
objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy převezmete objednané zboží.
2.5. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?
Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e-mailem nebo na vaši žádost vytištěny
poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.
Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná 
třetím osobám.
3. CENA
3.1. Může se cena na webovém rozhraní měnit?
Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není 
aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však 
nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím 
přijetím z naší strany.
V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží 
na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám zboží za 
tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle § 552 
občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.
3.2. Lze kombinovat slevy z ceny zboží?
Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní 
výslovně uvedeno něco jiného.
4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Jaké způsoby platby přijímáme?
Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:
− bezhotovostně před dodáním zboží on-line platební kartou;
− bezhotovostně před dodáním zboží prostřednictvím platební brány;
− bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny vám 
budou sděleny v potvrzení objednávky).
− bezhotovostně před dodáním zboží přes aplikaci Trisbee
Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby
jsou uvedeny na webovém rozhraní.
4.2. Kdy nastane splatnost kupní ceny?
Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí
objednávky, cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet
nebo účet platební brány. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si 
právo odstoupit od smlouvy.
4.3. Můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?
Vezměte na vědomí, že v souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku jsme oprávněni 
požádat vás o uhrazení celé ceny zboží (příp. zálohy) před jeho odesláním nebo 
předáním.
4.4. Jak vystavujeme účtenky v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb a daňový doklad?
Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením faktury 
za zboží.
5. DODACÍ PODMÍNKY
5.1. Jak posíláme zboží?
Způsoby dodání zboží včetně výše nákladů na dodání zboží jsou uvedené na webovém 
rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce.
V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob 
dopravy zahrnuje.
5.2. Kdy vám zboží dodáme?
Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a
platby. Dobu dodání zboží externími dopravci však nemůžeme ovlivnit. V případě 
problémů týkajících se doby dodání nás kontaktujte a my budeme situaci s dopravcem
řešit.
Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme do dvou pracovních dnů od přijetí 
objednávky (při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru), případně od připsání 
platby na náš účet (při bezhotovostní platbě).
Zboží, které není skladem, expedujeme, jakmile je to možné. O přesném datu vás budeme 
informovat. 
Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám zboží 
doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za 
nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.
Vlastnické právo ke zboží nabýváte okamžikem zaplacení celé kupní ceny.
5.3. Jak postupovat při převzetí zboží?
Prosím vezměte na vědomí, že v okamžiku přebírání zásilky můžete být vyzváni
k prokázání splnění věkových podmínek pro prodej alkoholických nápojů. V případě, že 
neprokážete splnění této podmínky, nedojde k předání zboží.
Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, 
neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem 
převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží. 
Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale 
v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou 
zkázu, poškození či ztrátu zboží.
5.4. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?
Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než 
sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.
V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů 
spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám
z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.
V případě platby v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru máme 
dále právo od smlouvy odstoupit. Pokud jste však již kupní cenu uhradili (v případě platby
před dodáním zboží), máme dále právo přistoupit k svépomocnému prodeji zboží dle § 
2126 občanského zákoníku.
6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
6.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?
Od kupní smlouvy můžete jako spotřebitel bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů 
ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí 
poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši 
doručovací adresu spolu se zbožím nebo na e-mail a neprodleně poté nám zaslat zboží na 
naši doručovací adresu.
6.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?
Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla 
uzavřena.
Byl-li vám společně se zbožím poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací 
smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět
společně s vraceným zbožím.
6.3. Jakým způsobem nám vrátíte zboží?
Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na adresu našeho sídla. 
Zboží nezasílejte na dobírku, nejsme povinni jej takto převzít.
K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:
− kopii faktury (pokud byly vystaveny) nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;
− písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a 
zvoleném způsobu vrácení peněz.
Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení vašeho 
odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.
6.4. Kdy dostanete zpět své peníze?
Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. 
Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží 
nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.
Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k vám. Jestliže jste však 
zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme vám náklady na 
dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali (pokud nám do deseti dnů od 
odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte a nevzniknou vám tímto žádné další náklady), 
nebo způsobem, jaký budete požadovat.
Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte vy, a to i v případě, 
že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
6.5. Co když bylo vrácené zboží poškozené?
Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. 
Pokud zjistíme, že vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně 
spotřebované, odpovídáte nám za toto snížení hodnoty zboží.
6.6. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?
V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od smlouvy o 
dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně 
smíseno s jiným zbožím.
6.7. Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?
Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:
− neobdrželi jsme od vás kupní cenu v době splatnosti nebo jste zboží nepřevzali;
− zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal 
dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;
− plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.
V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem
odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.
Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme vám přijatou částku do pěti 
dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel 
sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména 
ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, § 2158 až 2174 občanského 
zákoníku). Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s 
naším Reklamačním řádem.
8. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE
8.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
8.2. Jak vyřizujeme stížnosti?
Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete 
obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci. 

8.3. Mimosoudní řešení sporů (Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?)

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


9. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

9.1. Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?

Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen 
uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. 
Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.
Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly 
použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve 
vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu. 

9.2. K čemu uživatelský účet slouží?

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat 
objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou 
vždy uvedeny na webovém rozhraní.

9.3. Kdy můžeme váš uživatelský účet zrušit?

Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud 
prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních 
předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

10. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

10.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních 
podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším 
autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, 
rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu
držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování 
fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. 
Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými 
ochrannými známkami příslušných vlastníků.

10.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového 
rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového 
rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo 
nepřiměřeně zatěžovat systém.
Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického 
jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, 
a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která
vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.
Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může 
dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích 
subjektů.

10.3. Souhlas se zasláním dotazníku spokojenosti nebo podobných dotazníků

Potvrzením souhlasu s Obchodními podmínkami zároveň souhlasíte se zaslíním dotazníku spokojenosti v rámci programu Ověřeno zákazníky, který pomáhá zlepšovat naše služby, resp.: pokud nesouhlasíte se zasláním takového dotazníku či jemu podobných (zbozi.cz, google recence), uveďte prosím tuto skutečnost při objednávce do poznámky.

Tyto podmínky byly aktualizovány dne 28.3.2023